VÝMAZ Z REGISTRU

05. 11. 2018

Otázka: „Jak dlouho trvá odstranění mých osobních údajů z Registru?“

Odpověď:

V případě zařazení osobních údajů do negativních registrů, tak jakmile klient svůj závazek uhradí, a pohledávka nebyla postoupena jiné společnosti, dojde k aktualizaci daného záznamu na 0 Kč. Tento záznam může být veden v databázi po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let ode dne, kdy klient vyrovnal poslední závazek, který byl důvodem zařazení do registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS. V případě, že se jedná o produkt telekomunikační poplatky, služba elektronických komunikací nebo o produkt elektrická energie nebo plyn, k výmazu dochází po 1 roce od data úhrady závazku po splatnosti. Údaje o klientovi jsou z registrů vymazány automaticky.

V případě zařazení osobních údajů do Pozitivního registru, je záznam evidován po dobu tří měsíců. V případě, že mezi klientem, nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce, a členskou společností bude uzavřena Smlouva, je záznam evidován po dobu jejího trvání a po dobu dalších 3 let od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti. Údaje o klientovi jsou z Pozitivního registru automaticky vymazány.

Uvedené lhůty jsou stanoveny v mezích určených § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a členskou společností, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je členská společnost povinna tuto skutečnost na Vaši žádost v registru poznamenat.

Můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Takové Vaše prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, za případná další příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, za číslo občanského průkazu, číslo pasu, IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte, za adresu Vašeho trvalého bydliště a Váš podpis. Pokud tyto údaje obsahovat nebude, nemusí se nám podařit ztotožnit záznamy, které se týkají Vaší osoby. Vyjádření nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru se nijak nedotýká evidence údajů v negativních registrech.

Pokud se domníváte, že jsou u Vaší osoby dány zvláštní důvody, které odůvodňují dřívější výmaz záznamu, prosím, kontaktujte nás písemně a tyto důvody co nejpodrobněji popište, případně doložte dokumenty.

(Odpověď aktualizovaná 25.5.2018)