Žádost o vygenerování unikátníhoosobního čísla SIN (SMS)

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Doplňte všechna dřívější příjmení oddělená čárkou)
(Vyplňte jako číslice bez mezer a lomítka)
(9 číslic, dle obrázku níže)
(10 číslic, dle obrázku níže)
(1 číslice, dle obrázku níže)
(Na email budou doručeny platební údaje)
(Uveďte v zájmu úspěšného vyřízení žádosti k doplnění chybějících údajů. Vyplňte 9 číslic.)
(Bez mezer.)
Způsob platby

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby:

Žadatel tímto žádá sdružení SOLUS o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, které mu umožní kdykoliv a to i opakovaně se dotázat do společné databáze spotřebitelů (Registr FO) pomocí SMS. Žadatel získá v SMS cca do 1 minuty od zaslání objednávací SMS informace o aktuálních záznamech vedených pod jeho rodným číslem v Registru FO (návod na zaslání objednávací SMS je uveden na webu www.smsvypis.cz. SIN kód bude zaslán SMS zprávou na číslo telefonu, které uvedl žadatel do žádosti).

Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je dobrovolné. Sdružení SOLUS bude zpracovávat tyto údaje za účelem vyřízení této žádosti, poskytování SMS výpisů a uskutečňování legitimních zájmů sdružení SOLUS, zejména ochrany práv a právem chráněných zájmů sdružení SOLUS, vylepšování ochrany zpracovávaných osobních údajů a vylepšování způsobů zpřístupňování zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů a bude je uchovávat po dobu platnosti čísla SIN vydaného na základě této žádosti, a dále po dobu následujících tří let, nenastane-li skutečnost opravňující sdružení SOLUS ze zákona zpracovávat tyto údaje i po uplynutí uvedené lhůty. Žadatel bere na vědomí, že povinnost správce vůči subjektu údajů bude za správce plnit zpracovatel tj. Společnost pro informační databáze, a.s. Sdružení SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz resp. poverenec@sid.cz.

Uhrazení a zaslání kódu SIN

Úhrada objednávky může být provedena z libovolného účtu, přímým vkladem na účet nebo platbou kartou on-line.

Zaslání SIN kódu žadateli probíhá formou SMS zprávy, po uhrazení objednávky a krátkém telefonickém ověření totožnosti, na telefonní číslo, které je uvedené v žádosti. Pokud se telefonické ověření nepodaří z důvodu nezastižení žadatele, SMS se SIN kódem nebude zaslána. O nezastižení a potřebě zpětného kontaktování sdružení SOLUS bude žadatel opakovaně informován formou SMS i emailu. Následně sdružení SOLUS čeká na zpětný kontakt od žadatele, a tedy nedochází k automatickému vrácení úhrady objednávky. Pokud žadatel již nemá o službu zájem, má možnost od smlouvy odstoupit a platba, kterou objednávku uhradil mu bude vrácena na účet.

Pokud nebude možné SMS doručit na číslo uvedené v žádosti, pak bude po pěti dnech od data nedoručení, oznámeného operátorem, opakovaně odeslána druhá SMS se SIN kódem. Po případném nedoručení druhé SMS se již další SMS nezasílá a o přidělení SIN kódu je třeba znovu požádat a znovu uhradit poplatek.

Platnost nepoužitého kódu SIN

Platnost nepoužitého kódu SIN je 6 měsíců od jeho vydání. Pokud žadatel kód SIN poprvé nepoužije do 6 měsíců od jeho vydání, SIN ztrácí platnost a žadatel musí požádat o vydání nového.

Odstoupení od smlouvy

Pokud žadatel nemá nadále zájem o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přístupný níže na stránce, na adresu info@solus.cz. Sdružení SOLUS nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, žadateli vrátí platbu za kód SIN na účet, z něhož ji uhradil.
Žadatel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě, že kód SIN mu již byl odeslán, jelikož služba tímto byla s jeho předchozím výslovným souhlasem splněna.

Formulář na odstoupení od smlouvy
 

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

V případě problému s vyplněním formuláře můžete kontaktovat klientský servis sdružení SOLUS na telefonním čísle 222 368 707.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“  dojde k elektronickému odeslání Vaší žádosti sdružení SOLUS, ovšem pouze za předpokladu, že byly z Vaší strany vyplněny veškeré požadované údaje a rovněž byl potvrzen souhlas s podmínkami této služby.