Zásady ochrany soukromíSOLUS

KDO JSME

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob (dále také jen „SOLUS“) je zájmové sdružení právnických osob, které přispívá v rámci tzv. odpovědného úvěrování k prevenci předlužování spotřebitelů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Při své činnosti klademe velký důraz na poctivost a pečlivou ochranu údajů, které zpracováváme. Za účelem větší přehlednosti jsme vypracovali níže uvedený dokument o zásadách ochrany soukromí, ve kterém naleznete informace o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů, která vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“). Uvádíme, které druhy osobních údajů o Vás shromažďujeme, jak je zpracováváme, za jakým účelem je používáme a jak je chráníme, s kým je můžeme sdílet a jaká jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů.

 

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. jakýkoliv údaj, na základě, kterého je možné určit osobu přímo (např. jméno), nebo nepřímo (prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, kde běžné identifikačních údaje, např. jméno, nahrazuje zvláštní unikátní identifikátor). Osobní údaje zahrnují údaje, jako je jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mail, číslo mobilního telefonu, číslo bankovního účtu, veškeré údaje související se zdravotním stavem, ale také i dynamická IP adresa Vašeho zařízení a soubory cookies.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji, které o Vás zpracováváme, jsou především údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci našich klientů, klientů a smluvních partnerů členských společností sdružení SOLUS, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů nebo jiných osob. Těmito jsou zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, příp. datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, identifikační číslo podnikatele, statní příslušnost apod.

Dále se jedná zejména o údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom mohli uzavřít obchod nebo o údaje, které jsou potřebné k uskutečnění již sjednaného obchodu, jako jsou údaje o oprávnění jednat za klienty a údaje související se sjednáváním smluv.

V rámci provozování registrů zpracováváme osobní údaje klientů členských společností sdružení SOLUS, přičemž kromě identifikačních údajů uvedených výše se jedná především o údaje o závazcích a potenciálních závazcích vůči členským společnostem SOLUS, o údaje o porušení smluvní povinnosti vůči členským společnostem sdružení SOLUS, její povaze a rozsahu a o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů členských společností.

Podrobněji jsou zpracovávané údaje popsány v dalších kapitolách.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole.

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

  1.  od členských společností sdružení SOLUS, při plnění povinnosti ze smluv;
  2.  od klientů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
  3.  od uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při náboru, uzavírání pracovní nebo jiné smlouvy v souladu se zákoníkem práce, a v souvislosti s probíhajícím zaměstnáním;
  4.  z veřejně přístupných rejstříků, registrů, seznamů a evidencí (např. Insolvenční rejstřík), při plnění povinnosti ze smluv;
  5.  od členů orgánů SOLUS při obsazování pozic v orgánech;
  6.  od návštěvníku kanceláře SOLUS;
  7.  případně od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas.

 

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za různými účely, které zahrnují:

 1.   jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené mezi námi a našimi klienty včetně změn smluvních vztahů;
 2.   uzavíraní pracovně právního vztahu;
 3.   ochranu práv a zájmů SOLUS, příjemce nebo jiných příslušných osob;
 4.   archivaci na základě zákona;
 5.   nabízení služeb fyzickým a právnickým osobám;
 6.   dodržení právních povinností;
 7.   účely statistiky.

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním titulem:

 •   váš souhlas;
 •   uskutečnění našeho legitimního zájmu;
 •   uzavíraní a plnění smlouvy;
 •   právní povinnost: pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno zákonem nebo je nezbytné ke splnění povinnosti, kterou zákon ukládá.

V níže uvedených tabulkách uvádíme podrobnější vysvětlení, jaké údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, při jaké činnosti a na základě jakého právního titulu, podle toho, jestli jste náš klient, klient naší členské společnosti, zaměstnanec/uchazeč o zaměstnání anebo dodavatel.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A KLIENTŮ SOLUS RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ

 

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul
Zajištění korporátní agendy sdružení Evidence členů, vznik, změny a zánik členství v orgánech Identifikační údaje, kontaktní údaje Právní povinnosti
Záznamy o členských schůzích, jejich organizace Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o účasti a hlasování na jednání členských schůzí Právní povinnosti
Záznamy o jednáních stálých orgánů sdružení (rada sdružení, předsednictvo), jejich organizace Identifikační údaje, údaje o členství v orgánech, údaje o účasti v orgánech, údaje o účasti a hlasování na orgánech, údaje využité pro jednání orgánů Právní povinnosti
Zajištění obchodní agendy Uzavírání smluv Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o oprávnění jednat za klienty, údaje související se sjednáváním smluv, údaje o účasti na společenských akcích pořádaných sdružením Uzavíraní smluv, uskutečnění legitimního zájmu
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje obsažené v archiváliích Právní povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ SOLUS

Sdružení SOLUS provozujeme registry, které slouží na vzájemné informování členů sdružení SOLUS o identifikačních údajích spotřebitelů, podnikatelů a právnických osob a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, smluvních partnerů a/nebo potenciálních smluvních partnerů.

Konkrétně se jedná o:

 • Registr FO sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách;
 • Registr IČ sdružení SOLUS, kde jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách – podnikatelích a právnických osobách;
 • Pozitivní registr sdružení SOLUS, který shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích;

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registrech FO, IČ a POR naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o registrech SOLUS.

 • Registr třetích stran, kde jsou zpracovávány údaje o smluvních partnerech jednotlivých členských společností sdružení SOLUS;

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v Registru třetích stran naleznete na internetových stránkách sdružení SOLUS v Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS.

 

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul
Provozování informačních databází Vedení negativních klientských registrů Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, údaje o platební morálce klienta Uskutečnění legitimního zájmu / zvláštní právní úprava
Vedení pozitivního registru Identifikační údaje, údaje, či došlo mezi klientem a členskou společností k jednání o smlouvě a/nebo uzavření/neuzavření smlouvy, údaje o finančních závazcích klienta vůči členské společnosti, údaje bonitě, a statistická vyhodnocení bonity, údaje, zda byly provedeny dotazy o bonitě Uskutečnění legitimního zájmu / zvláštní právní úprava
Vedení registru třetích stran Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klientský servis (výpisy, stížnosti a reklamace) Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, údaje o platební morálce klienta Právní povinnosti
Audit registrů Identifikační údaje – ID záznamu, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá Právní povinnosti
Tvorba anonymních exportů Identifikační údaje, údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá, údaje o platební morálce klienta Uskutečnění legitimního zájmu / zvláštní právní úprava
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje obsažené v archiváliích Zákonná povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul
Personální agenda Nábor zaměstnanců Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje svědčící o způsobilosti pro výkon zaměstnání; zahrnuje s ohledem na zákonné požadavky i údaje o odsouzení za trestné činy (nebo jeho absenci) Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Pracovní cesty Identifikační údaje, údaje o pracovní cestě Právní povinnosti
Mzdová a odvodová agenda Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o pracovním výkonu, údaje prokazující nárok na uplatňovaná daňová zvýhodnění Právní povinnosti
Zajištění pracovních potřeb Identifikační údaje, údaje o potřebách a způsobu jejich uspokojení (včetně vizitek) Plnění smluv
Správa přístupových oprávnění Identifikační údaje, údaje o vykonávané práci, údaje o přidělených přístupových oprávněních Uskutečnění legitimního zájmu, právní povinnosti
Vystavování potvrzení pro zaměstnance Identifikační údaje, údaje relevantní pro požadované potvrzení Právní povinnosti
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje obsažené v archiváliích Zákonná povinnost
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ SOLUS RESP. JEJICH PRACOVNÍKŮ

Účel zpracování Kategorie zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul
Řízení dodavatelsko odběratelských vztahů Evidence dodavatelů Identifikační údaje, údaje související s obvyklým nebo sjednaným plněním či účelem dodavatelsko-odběratelského vztahu, bankovní spojení Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu, plnění smluv
Likvidace faktur Identifikační údaje, údaje související s fakturací Plnění smluv
Archivace dle zákona Archivace, předání státnímu oblastnímu archivu Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu
Určení, výkon a obhajoba právních nároků, resp. obrana proti uplatněným právním nárokům Archivace, identifikace a analýza právních nároků, vedení sporů Údaje umožňující určení existence či neexistence právního nároku a jeho rozsahu, údaje prokazující existenci či neexistenci právního nároku a jeho rozsahu, případně údaje o možných získatelných důkazech, údaje o probíhajících sporech, případně o sporech již ukončených, u kterých ale může dojít k uplatnění mimořádného opravného prostředku Právní povinnost, uskutečnění legitimního zájmu

 

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Informace o souborech cookies?

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory umístěné v prohlížeči v zařízení (počítači, telefonu, tabletu), na kterém si stránky prohlížíte.

Jaké soubory cookies používáme?

Nezbytné (technické) soubory cookies
Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Tyto soubory cookies neslouží k ukládání informací o Vás.

Analytické soubory cookies
Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Tyto informace jsou zpracovány do souhrnné podoby. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Bez vašeho souhlasu ukládáme pouze nezbytné technické cookies. Ukládání ostatních souborů cookies je aktivováno až vaším souhlasem. Spravovat nastavení souborů cookies můžete také v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak.

Cookie Typ Délka Popis
PHPSESSID Nezbytné session Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče.
JSESSIONID Nezbytné session Tento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie je nezbytný k udržování Vaší uživatelské relace (session) na webu po dobu této relace. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče. Neslouží k žádnému dalšímu zpracování.
cookielawinfo-checkbox-necessary Nezbytné 11 měsíců Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“.
viewed_cookie_policy Nezbytné 11 měsíců Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souboru cookie. Neukládá žádné osobní údaje.
cookielawinfo-checkbox-functional Nezbytné 11 měsíců Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“.
cookielawinfo-checkbox-performance Nezbytné 11 měsíců Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“.
cookielawinfo-checkbox-analytics Nezbytné 11 měsíců Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-others Nezbytné 11 měsíců Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné“.
qtrans_front_language Nezbytné 1 rok Tento soubor cookie je nastaven pluginem qTranslate WordPress. Soubor cookie se používá ke správě preferovaného jazyka návštěvníka.
_gat Výkonnostní 1 minuta Tento soubor cookie instaluje Google Universal Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím omezil shromažďování údajů na webech s vysokou návštěvností.
_ga Analytické 2 roky Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.
_gid Analytické 1 den Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.

Postup pro vypnutí všech coockies v rámci webového prohlížeče:

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?

 • Vyberte ikonu nabídky Chrome
 • Vyberte Nastavení
 • V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení
 • V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu
 • Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat
 • Vyberte Hotovo

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?

 • Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti
 • Přejděte do sekce Soukromí
 • Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení
 • Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Edge?

 • Vyberte ikonku nabídky Edge
 • Vyberte Nástroje
 • Klikněte na Možnosti Internetu
 • Vyberte kartu Osobní údaje a v části Nastavení
 • Vyberte Upřesnit
 • Zvolte, jestli chcete vlastní soubory cookie a cizí soubory cookie přijímat nebo blokovat nebo jestli chcete zobrazovat dotazy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?

 • Vyberte ikonku nabídky IE
 • Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním
 • Klikněte na Váš individuální seznam
 • Zaškrtněte Blokovat automaticky
 • Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)
 • Potvrďte tlačítkem Zapnout

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Opera?

 • Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac)
 • Klepněte na Soukromí a bezpečnost na postranním panelu
 • V sekci Cookies vyberte volbu pro nakládání s cookies
 • Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Safari?

 • Vyberte nabídku Akce – Předvolby a klikněte na Zabezpečení
 • V části „Přijmout soubory cookie“ určete, zda a kdy má Safari přijímat soubory cookie z webových stránek
 • Chcete-li zobrazit vysvětlení možností, klikněte na tlačítko Nápověda

 

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vysoká úroveň zabezpečení zpracovávaných dat (včetně komunikace), která je zajištěna při zpracovávání osobních údajů, zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům), k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití zpracovávaných informací.

Abychom Vaše osobní údaje, co nejlépe ochránili, používáme tyto základní bezpečnostní prvky:

 • šifrovaná komunikace;
 • striktní využití certifikátů pro identifikaci uživatelů;
 • přístup pouze z povolených IP adres;
 • šifrování osobních údajů, resp. jejich pseudonymizace;
 • oddělení zpracovatele (zná šifrovací klíč, může provádět jenom on-line dotazy) a technického zpracovatele (provádí zpracování dat bez znalosti šifrovacího klíče).

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.

Všichni zaměstnanci, kteří s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu danou platnými právními předpisy. Po uplynutí této lhůty údaje likvidujeme nebo anonymizujeme.

Pro uchovávání osobních údajů v Registrech sdružení SOLUS jsou stanoveny následovné lhůty:

 • v případe Registru FO a Registru IČ po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 1 rok od jejího skončení;
 • v případe Pozitivního registru po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací či dodávek elektřiny a plynu po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení, v případě, že k uzavření nedošlo, po dobu jednání o uzavření smlouvy a dále 3 měsíců od jeho ukončení;
 • v případe Registru třetích stran po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení.

V ostatních případech budeme nejčastěji Vaše osobní údaje archivovat 10 let po ukončení smluvního vztahu, v rámci, kterého je zpracováváme.

Fyzickou likvidaci osobních údajů provede pověřený zaměstnanec, výmaz dat v elektronické podobě je zajišťován automaticky na systémové úrovni nebo pověřeným zaměstnancem.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

Členové sdružení SOLUS

V rámci výměny informací v registrech sdružení SOLUS k Vašim osobním údajům mohou přistupovat členové sdružení SOLUS. Podrobnější informace naleznete v Poučení o registrech SOLUS a Poučení o Registru třetích stran SOLUS.

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naším jménem rovněž naši důvěryhodní externí poskytovatelé služeb

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem provádějí řadu technologických činností. V zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, můžeme při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi námi a technickým zpracovatelem. Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžadujeme, aby Vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou Vaše osobní údaje uchovávat zabezpečeně.

Hlavním zpracovatelem osobních údajů pro SOLUS je Společnost pro informační databáze, a.s.

 

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. V této souvislosti máte možnost využít tato práva daná nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše práva Co toto právo znamená?
Právo být informován
(čl. 13, 14 GDPR)
Máte právo být jasně a srozumitelně informován o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Proto Vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.
Právo na přístup (čl. 15 GDPR) Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, jež o Vás máme k dispozici.
V souvislosti s poskytnutím požadovaných informací můžeme v případech, kdy se jedná o opakovanou či šikanózní žádost podle čl. 12 odst. 5 GDPR účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
Pro uplatnění práva můžete vyplnit TENTO formulář.
Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na výmaz – právo být zapomenut
(čl. 17 GDPR)

V případech stanovených GDPR máte právo, aby byly Vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo se neuplatní v případě, kdy k uchovávání Vašich osobních údajů máme právní nebo oprávněné důvody.

Pokud máte zájem, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na omezení zpracování
(čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se rozumí, že je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Toto právo máte v případech uvedených v GDPR, přičemž tyto případy nastávají, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • jste vznesli námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) Máte právo získat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili a předat je jinému správci osobních údajů. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na Vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.
Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
(čl. 21 GDPR)
Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu sdružení SOLUS, máte právo podat proti zpracování Vašich údajů kdykoli námitku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR)

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
(čl. 77 GDPR)

Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost proti postupům sdružení SOLUS, týkajícím se ochrany údajů a soukromí.

Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat Váš doklad totožnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo máte zájem uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: poverenec@solus.cz nebo písemně na adresu sídla Zájmového sdružení právnických osob SOLUS: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.