Organizační struktura

Členská schůze

je nejvyšším orgánem sdružení SOLUS. Rozhoduje o všech zásadních otázkách chodu sdružení SOLUS.

Rada sdružení

je řídícím orgánem sdružení SOLUS. Rada sdružení provádí usnesení členské schůze, zřizuje a ruší výbory a pracovní skupiny, přijímá a projednává žádosti žadatelů o přijetí za člena sdružení SOLUS, vede účetnictví a plní další úkoly dané stanovami sdružení SOLUS.

Předsednictvo

je statutárním orgánem sdružení SOLUS a tvoří ho předseda a tři místopředsedové. Jejich funkční období je čtyřleté. Členové předsednictva mohou být zvoleni opakovaně. Do pravomoci předsednictva spadá běžné řízení sdružení SOLUS a další pravomoci vymezené stanovami sdružení SOLUS.

Výbory

projednávají takové věci, které jim k projednání předá Rada sdružení SOLUS. V rámci činnosti sdružení SOLUS jsou vytvářeny sektorové výbory, přičemž každý člen sdružení SOLUS je členem minimálně jednoho výboru.

Revizor účtů

je orgán volený členskou schůzí, který provádí běžnou kontrolu hospodaření sdružení SOLUS a kontroluje účetní závěrku. O výsledku kontroly podává zprávu členské schůzi. Funkční období revizora účtů je čtyřleté. Výkon funkce revizora účtů je neslučitelný s výkonem funkce člena Rady a předsedy nebo místopředsedy sdružení SOLUS, tajemníka a pověřence ochrany údajů.

Tajemník sdružení

je volen a odvoláván na návrh Rady členskou schůzí. Tajemník odpovídá za organizační a technické zabezpečení úkolů sdružení SOLUS. Za svoji činnost odpovídá předsednictvu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

je volen a odvoláván členskou schůzí. Jeho funkční období je časově neomezené. Pověřenec ochrany údajů dohlíží na dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy sdružení SOLUS v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracuje s Úřadem na ochranu osobních údajů a poskytuje sdružení SOLUS, členům jeho orgánů a jeho zaměstnancům informace a rady ohledně jejich povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Za svou činnost odpovídá předsednictvu. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat elektronickou poštou na adrese poverenec@solus.cz nebo písemně do sídla sdružení SOLUS.

Pracovní skupiny

jsou společnou platformou pro výměnu informací a zkušeností členských společností, orgánů státní správy a dalších sdružení či asociací.

Kromě jednotlivých orgánů sdružení SOLUS hraje důležitou roli nezávislý auditor, jehož hlavní úkol spočívá v kontrole pravdivosti a úplnosti údajů předávaných jednotlivými členy sdružení, jakož i v kontrole dodržování Pravidel pro vytváření, správu a využívání společné databáze spotřebitelů a databáze podnikatelů a právnických osob.


Vedení sdružení SOLUS

 

Ing. Luděk Čermák, MBA, předseda sdružení SOLUS

ESSOX s.r.o.
F. A. Gerstnera č.ev. 52, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice

Ing. Michal Bláha, místopředseda sdružení SOLUS

Komerční banka, a.s.,
Na Příkopě 33, č.p. 969,
114 07 Praha 1

Ing. Antonín Středa, místopředseda sdružení SOLUS

CENTROPOL ENERGY, a.s
Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem

Ing. Marek Novotný, MBA, místopředseda sdružení SOLUS

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4

Ing. Linda Malá, revizor účtů

Home Credit a.s.,
Nové sady 996/25,
602 00 Brno – Staré Brno

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS

Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4 – Krč

Mgr. Jan Slanina, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4 – Krč
poverenec@solus.cz