Přehled registrů

Registr FO

Registr FO

Registr FO je negativním registrem, který shromažďuje pouze negativní informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS spravuje dva negativní registry – již jmenovaný Registr FO, ve kterém jsou evidovány záznamy o fyzických osobách (spotřebitelích) a taktéž Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Negativní registry SOLUS jsou vedeny podle § 20z a § 20za zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Registr IČ

Registr IČ

Registr IČ je negativním registrem, který shromažďuje pouze negativní informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS spravuje dva negativní registry – již jmenovaný Registr IČ, ve kterém jsou evidovány záznamy o fyzických osobách podnikajících a o právnických osobách a taktéž Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé).

Negativní registry SOLUS jsou vedeny podle § 20z a § 20za zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pozitivní registr

Pozitivní registr

Pozitivní registr shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích. Výraz „pozitivní“ v názvu registru podtrhuje skutečnost, že tento registr eviduje také informace pozitivní, které vypovídají o skutečnosti, že klient své povinnosti ke členům sdružení SOLUS řádně plní. Členské společnosti tak mohou na základě Pozitivního registru daleko snáze a přesněji vyhodnocovat skutečnost, zda daný klient je schopen unést další finanční zatížení či nikoliv. Díky tomu, že mají členské společnosti přístup i k pozitivním informacím o klientech, mohou klienti snáze získat službu také od společnosti, která jej dosud „nezná“.

Pozitivní registr SOLUS je veden podle § 20z a § 20za zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Registr třetích stran

Registr třetích stran

Registr třetích stran má za cíl přispět ke kultivaci trhu zprostředkovatelů služeb a rovněž k omezení nejrůznějších objektivně nežádoucích praktik či zvyklostí při uzavírání smluv, které v některých případech mohou vážně poškozovat dobré jméno členské společnosti sdružení SOLUS nebo samotného klienta. V rámci registru si mohou členské společnosti navzájem vyměňovat informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů, dealerů, subdealerů a dalších), se kterými aktuálně spolupracují či spolupracovaly.

Pomocné registry

Pomocné registry

Registr neplatných dokladů je tzv. pomocná databáze sdružení SOLUS. Její hlavní datovou základnu tvoří údaje a informace obsažené v databázi Neplatné doklady. Přidanou hodnotou Registru neplatných dokladů je možnost on-line zadat nově odcizený doklad klienta, a to jak ze strany členské společnosti (na žádost občana), tak také přímo od občana. Členské společnosti tak mají jedinečnou možnost zjistit on-line, zda žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady. V Registru neplatných dokladů se tedy nacházejí jak data z oficiální databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky, tak také data zadaná na základě informace od občana.

Insolvenční registr je tzv. pomocná databáze sdružení SOLUS. Její hlavní datovou základnu tvoří údaje a informace obsažené v ISIR.
Přidanou hodnotou Insolvenčního registru je široká nabídka nejrůznějších variant a forem dotazů. Je možné například ověřit existenci konkrétního klienta, získat podrobnější informace o daném insolvenčním dlužníkovi, je možné zadávat hromadné dotazy včetně možnosti obdržet okamžité upozornění na výskyt nového insolvenčního dlužníka mezi svými dlužníky nebo využít konfigurovatelné monitorovací aplikace, které například upozorní na termín schůze věřitelského výboru.