Často kladené dotazyRegistry SOLUS

Jaké jsou podmínky zařazení do Registru FO a Registru IČ?

Do Registru FO a Registru IČ jsou zařazeni spotřebitelé neplnící své povinnosti vztahující se k činnosti alespoň jednoho člena sdružení SOLUS, který je zapojen do činnosti Registru FO a Registru IČ. Aktuální seznam členů můžeme nalézt na stránce Členské společnosti.

Kritériem pro prvotní zařazení do Registru FO a Registru IČ je skutečnost, že spotřebitel je v prodlení se splněním svých závazků z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy, ze které mu vznikl finanční závazek po splatnosti vůči věřiteli a toto prodlení trvá po stanovenou dobu.

Je nějak stanovena minimální výše dluhu, od které se záznamy do registrů SOLUS nezapisují? Objeví se v registrech záznam o dluhu ve výši 30 Kč apod.?

Minimální hranice dlužné částky po splatnosti pro prvotní zařazení do negativních registrů SOLUS (Registr FO, Registr IČ) je 500 Kč.

Dostanu se do negativních registrů SOLUS, pokud jsem zapomněl uhradit například jednu leasingovou splátku či jednu fakturu za telefon?

Zápis do registrů FO a IČ provede členská společnost sdružení SOLUS zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury).

Výjimky tvoří začátek smluvního vztahu, kde lze dlužníka zařadit do registrů SOLUS již po dvou neuhrazených splátkách, a na konci smluvního vztahu, kdy je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední splátka. Klienta společnost zařazuje také v případě, kdy pro neplacení došlo k zesplatnění úvěru nebo odstoupení od smlouvy.

U žádného z výše uvedených kritérií však není doba prodlení kratší než 30 dní.

Jak dlouho jsou údaje v registrech FO a IČ zaznamenány? Za jak dlouho po uhrazení dluhu zmizí?

Registr FO a Registr IČ shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků. Registr FO a Registr IČ obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek.  

Registr FO a Registr IČ neobsahuje žádné citlivé údaje ani další doplňující informace, jako např. informaci o výši příjmu. Na základě dotazu do Registru FO a Registru IČ se členská společnost, kromě identifikace klienta, kterou již zná, dozví pouze informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě. Informace o úhradě dluhu je v Registru FO a v Registru IČ uchovávána po dobu 3 let.

V případě, že se jedná o produkt „Telekomunikační poplatky, služba elektronických komunikací“, nebo o produkt „Elektrická energie“ nebo „Plyn“, k automatickému výmazu dochází po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Jak se mohu dozvědět, zda jsem evidován/a v registrech sdružení SOLUS (Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr)?

Na základě elektronické žádosti prostřednictvím webového formuláře nebo písemné žádosti s Vaším podpisem máte možnost získat informaci o tom, zda jste v registrech sdružení SOLUS (Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr) veden/a, jaké údaje jsou o Vás vedeny a o zdroji předmětné informace vztahující se k Vašim osobním údajům. Vaši totožnost je nutné doložit fotokopií dokladu totožnosti (občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu, cestovní pas) nebo úředně ověřeným podpisem.

Adresa pro zaslání vyplněné písemné žádosti s Vaším podpisem je: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.

Pro Výpis z Registru FO můžete využít i rychlou službu SMS. Základem služby je kód SIN, který můžete objednat prostřednitvím žádosti.

Odpověď na žádost o informace může být v případech podle čl. 12 odst. 5 GDPR zpoplatněna.

Odkaz na webový formulář pro Elektronickou žádost.

Bezpečnostní opatření neumožňují:

* vyřídit odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS osobně na počkání
* poskytnout odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS po telefonu
* vyřídit odpověď na žádost o výpis z registrů SOLUS expresní formou

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, proč jsem v Registru FO nebo Registru IČ stále evidován/a?

K výmazu samotnou úhradou dlužné částky nedochází, neboť pro posouzení bonity a důvěryhodnosti zákazníka je relevantní i skutečnost, že v nedávné době své smluvní závazky porušil, byť toto porušení následně napravil.

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO či Registru IČ zařazen/a, jsou v těchto registrech uchovávány po dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Po uplynutí této lhůty je záznam o Vás z uvedených registrů automaticky vymazán.

V případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn), k automatickému výmazu dochází po jednom roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Všechny své závazky po splatnosti jsem vyrovnal/a, kdy dojde k aktualizaci Registr FO nebo Registru IČ?

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce.

Co mám dělat v případě, že jsem se v registru SOLUS ocitl neoprávněně?

Případy, kdy se dostane fyzická osoba neoprávněně do registru SOLUS, jsou velmi ojedinělé, zpravidla k nim dochází v důsledku odcizení identity. Pokud máte pochybnosti o oprávněném zařazení do registrů SOLUS, obraťte se na členskou společnost, která záznam do databází zapsala. V případě prokázání neoprávněnosti takového záznamu je záznam neprodleně odstraněn.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a členskou společností, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je členská společnost povinna tuto skutečnost na Vaši žádost v registru poznamenat.

Můžete též kontaktovat Pověřence ochrany údajů na adrese poverenec@solus.cz.

Mohu se nechat z registru na vlastní žádost vymazat?

K výmazu záznamů z Registru FO a Registru IČ dochází automaticky po uplynutí:

 • 3 let od data úhrady závazku po splatnosti nebo
 • 1 roku od data úhrady závazku po splatnosti, v případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn).

V případě zařazení osobních údajů do Pozitivního registru, je záznam evidován:

 • maximálně po dobu 3 měsíců, v případě, že nedojde k uzavření smlouvy (jedná se o informaci, že jste si zažádal/a o službu u členské společnosti Sdružení SOLUS),
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dalších 3 let od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti nebo
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti, v případě, že byla uzavřena smlouva o službě elektronických komunikací (telefon, internet) nebo dodávky energií (elektřina, plyn).

Údaje jsou z Pozitivního registru automaticky vymazány po uplynutí dané doby.

Uvedené lhůty jsou stanoveny v mezích určených § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

S evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Takové Vaše prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, případná další příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte, adresu Vašeho trvalého bydliště a Váš podpis. Pokud tyto údaje obsahovat nebude, nemusí se nám podařit ztotožnit záznamy, které se týkají Vaší osoby. Vyjádření nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru se nijak nedotýká evidence údajů v negativních registrech (Registr FO, Registr IČ).

V případě, že se domníváte, že jsou dány zvláštní důvody pro dřívější výmaz údajů o Vaší osobě, prosíme Vás o co nejpodrobnější popsání těchto důvodů, případně o doložení relevantních dokumentů a zaslání na adresu poverenec@solus.cz.

Mohu požádat o půjčku či jinou službu člena sdružení SOLUS, pokud mám záznam v registru?

Členské společnosti Sdružení SOLUS o poskytnutí svých služeb rozhodují na základě vyhodnocení schopnosti klienta svému závazku dostát. Využívají přitom co nejširší spektrum dostupných informací, informace z registrů SOLUS jsou tak jen jednou z řady informací, které v rámci řízení rizika členské společnosti posuzují.

Pokud ostatní dostupné skutečnosti ukazují, že klient bude schopen svému závazku dostát, nemusí být tedy například existence záznamu o tom, že klient byl v minulosti v prodlení s plněním svých závazků, ale nyní již toto prodlení vyrovnal, překážkou poskytnutí služby.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?

   a) Žádost o generování SIN – cca do 2 dnů;
   b) Žádost o SMS výpis – cca do 1 minuty;
   c) Žádost o přístup k osobním údajům – v případě, že Vaše žádost bude splňovat veškerá kritéria, bude vyřízena bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem a v pořadí, v jakém byla doručena a zaevidována, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Ve výjimečných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

Umožňujete za příplatek rychlé vyřízení?

Takovouto službu neposkytujeme. Viz také odpověď na otázku „Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o výpis?“

Jak mi bude odpověď na žádost doručena?

Odpověď na žádost o výpis Vám můžeme zaslat dvěma způsoby:

 1. pokud jste požádal písemně, bude Vám odpovězeno opět písemně poštou,
 2. pokud jste požádal on-line, bude Vám odpovězeno elektronickou poštou.

Odpověď zasíláme na kontaktní adresu, kterou si uvedete v žádosti. Poštou výpisy zasíláme pouze v rámci České republiky. Odpověď Vám bude zaslána Společností pro informační databáze, a.s. (SID), která je zpracovatelem plnícím zákonné povinnosti za správce sdružení SOLUS.

Je možné poslat odpověď na žádost o výpis třetí osobě?

Výpis vždy adresujeme na osobu, jejíž osobní údaje jsou ve výpise uvedeny. Výpis Vám zašleme na jakoukoliv kontaktní adresu v rámci České republiky. V případě, že požadujete zaslání třetí osobě, pak tato osoba musí být k tomuto úkonu zplnomocněna. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Jaké informace se z výpisu dozvím?

Z výpisu se dozvíte, zda jste v databázi veden/a či nikoliv. Pokud jste v databázi veden/a, tak se dále dozvíte, jaké osobní údaje jsou o Vás vedeny, informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě a informaci o společnosti, která Vaše údaje do databáze zařadila (zdroj údajů).

Pokud máte zájem o upřesnění okolností svého zařazení do společné databáze spotřebitelů (Registr FO), databáze podnikatelů a právnických osob (Registr IČ) nebo do Pozitivního registru, musíte se obrátit na členskou společnost, která Vaše údaje do databáze poskytla (zdroj údajů).

Sdružení SOLUS mi potvrdilo, že moje osobní údaje byly v registru blokovány. Ve výpisu (SMS nebo papírovém) je ale stále vidím.

Výpisy zpracovávaných osobních údajů jsou určeny pro vaši osobní potřebu a v souladu s GDPR obsahují všechny osobní údaje, které o vás sdružení SOLUS zpracovává, bez ohledu na to, zda byly blokovány či nikoli. Ostatní potencionální příjemci (členové sdružení SOLUS) však v případě jejich dotazu (v rámci vaší žádosti o poskytnutí služby) blokované údaje neobdrží.