Registr podnikatelů a právnických osob(Registr IČ)

Registr IČ je negativním registrem, který shromažďuje pouze negativní informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS spravuje dva negativní registry – již jmenovaný Registr IČ, ve kterém jsou evidovány záznamy o fyzických osobách podnikajících a o právnických osobách a taktéž Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé).

Negativní registry SOLUS jsou vedeny podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní informace o rozsahu zpracování informací v jednotlivých registrech, identifikaci subjektů a osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování, popis fungování jednotlivých registrů, prohlášení o bezpečnosti zpracovávaných dat a poučení o právech subjektů údajů najdete v dokumentu Poučení o registrech SOLUS.