Etický kodex sdružení SOLUS

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám

(dále také jen „Sdružení“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Obsahem etického kodexu (dále také jen „EK“) jsou pravidla, jimiž se řídí chování členů Sdružení a žadatelů o členství ve Sdružení a kontrola dodržování EK.
 2. Člen Sdružení je povinen dodržovat všechna pravidla EK.
 3. Užívání loga Sdružení a údaje o členství ve Sdružení v obchodní, informační, propagační a reklamní činnosti členských společností je i vyjádřením ztotožnění se stanovami, s pravidly upravujícími fungování jednotlivých registrů Sdružení, do jejichž činnosti se člen zapojil, a vázanosti obsahem tohoto EK.

 

Článek II.

Pravidla etického chování členů Sdružení

 1. Registr FO, Registr IČ, Pozitivní Registr a Registr úvěruschopnosti jsou určeny pouze pro výhradní potřebu členů Sdružení. Pravidla pro jejich vytváření, správu a využívání (dále také jen „Pravidla“) jsou schvalována členskou schůzí Sdružení v souladu se stanovami. Členové Sdružení, vědomi si závažných důsledků zařazení zejména spotřebitele do Registru FO a fyzické osoby podnikatele do Registru IČ, prohlašují, že budou pečlivě posuzovat každou žádost o poskytnutí služby zvlášť z pohledu ekonomické situace žadatele, případně také jeho domácnosti. Své služby neposkytnou žadatelům v případě, kdy je v rámci jednání o smluvním vztahu ze zjištěných skutečností velice pravděpodobné, že žadatelé svým případným závazkům z budoucího smluvního vztahu nebudou moci dostát. Práce s daty, získanými z (i) Registru FO a/nebo (ii) Registru IČ a/nebo (iii) Pozitivního registru a/nebo (iv) Registru úvěruschopnosti a/nebo (v) Registru 3S, se u člena Sdružení řídí také interní bezpečnostní směrnicí, která upravuje práci s těmito daty a způsob jejich zabezpečení. Členové Sdružení se při využívání hromadných dotazů u Pozitivního registru a/nebo Registru úvěruschopnosti řídí omezením, které je definováno v Pravidlech POR a/nebo Pravidel RÚ, tedy že je přípustné použít hromadný dotaz pouze pro účely prověření bonity a důvěryhodnosti klienta pro účely řízení rizika člena. V případě přípravy marketingového oslovení klientů je přípustné použít hromadný dotaz k vyloučení nebonitních či nedůvěryhodných klientů ze skupiny klientů vybraných podle jiných kritérií.
 2. Ve své činnosti respektují členové Sdružení právní řád a principy dobrých mravů. Řídí se zásadami obchodní etiky a Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu. Poskytují své služby poctivě, odpovědně a dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. Členové Sdružení uvádějí ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech pravdivé údaje, které neuvedou zákazníka v omyl. O nabízených a poskytovaných produktech a/nebo službách podávají úplné, aktuální a srozumitelné informace.
 3. Členové Sdružení dodržují ve vzájemných stycích pravidla hospodářské soutěže. Pokud není dotčeno obchodní tajemství, údaje účastníků dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a obchodní politika jednotlivých členů, jakož i chráněná práva jejich zaměstnanců, klientů, obchodních partnerů a dalších osob se vztahem ke členovi Sdružení, podporují vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků získaných ze své činnosti, a to v pracovních skupinách, jejichž činnost je v rámci Sdružení koordinována. Členové Sdružení se aktivně zapojují do činnosti pracovních skupin a výborů. Do činnosti některých pracovních skupin se mohou zapojit i zástupci žadatelů o členství ve Sdružení.
 4. Jsou-li vůči státním orgánům, sdělovacím prostředkům či širší veřejnosti formulována stanoviska k zásadním otázkám o činnosti Sdružení, budou tato stanoviska prezentována vždy tak, aby bylo jasně patrné, kdy jde o stanovisko Sdružení a kdy o individuální stanovisko konkrétního člena Sdružení.
 5. Zaměstnává-li člen Sdružení zaměstnance, kteří dříve pracovali u jiného člena Sdružení, nebude od nich požadovat předávání důvěrných a interních informací, které tito zaměstnanci získali v rámci minulého pracovního vztahu.
 6. Člen Sdružení nezavádí žádné pracovní postupy, které by jeho zaměstnance motivovaly k tomu, aby žadatelům o službu poskytovali neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace o produktech daného člena Sdružení nebo jiného člena Sdružení, nebo jinak postupovali v rozporu s právním řádem nebo s dobrými mravy.
 7. Ve vztahu vůči státním orgánům budou při prosazování svých zájmů zejména v legislativní oblasti členové Sdružení upřednostňovat koordinovaný postup v rámci Sdružení. Zejména pak poskytnou odpovídající informační podporu přípravě obecně závazných právních předpisů.
 8. Při „souběhu“ členství člena Sdružení v jiném sdružení či asociaci nesmí člen Sdružení svou činností a chováním poškozovat dobré jméno Sdružení a jeho členů.

 

Článek III.

Kontrola dodržování etického kodexu

 1. Členové Sdružení vystupují ve vzájemných vztazích korektně. Případné vzájemné rozpory řeší dohodou. V rámci Sdružení je možnost požádat o pomoc Radu Sdružení.
 2. Rada Sdružení sleduje dodržování EK a prošetřuje jednotlivé podněty týkající se porušování EK. Rada Sdružení řeší porušení EK jak ze strany člena Sdružení, tak i ze strany žadatele o členství ve Sdružení a v souladu se Stanovami Sdružení přijímá nebo navrhuje členské schůzi Sdružení příslušná opatření. Na základě usnesení členské schůze může být část postupů sledování dodržování EK delegována na Zpracovatele.
 3. V případě, že člen Sdružení poruší či zjistí porušení povinnosti vyplývající z EK, je povinen informovat Radu Sdružení, že k takovému porušení došlo.

 

Znění schválené v Praze dne 21. 9. 2023.

 


Etický kodex sdružení SOLUS ke stažení ve formátu PDF