INSOLVENCE

09. 01. 2017

Otázka: „Jak to, že po ukončení insolvenčního řízení jsou moje osobní údaje stále v registru?“

Odpověď:

Podle § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být údaje o závazku, od jehož placení byl dlužník osvobozen, v registru evidovány ještě 3 roky po tomto osvobození.

Můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Takové Vaše prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, za případná další příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, za číslo občanského průkazu, číslo pasu, IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte, za adresu Vašeho trvalého bydliště a Váš podpis. Pokud tyto údaje obsahovat nebude, nemusí se nám podařit ztotožnit záznamy, které se týkají Vaší osoby. Vyjádření nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru se nijak nedotýká evidence údajů v negativních registrech.

V každém případě si Vás dovolujeme upozornit, že podle § 425 odst. 1 insolvenčního zákona jsou údaje o dlužníkovi drženy v insolvenčním rejstříku ještě 5 let po ukončení insolvenčního řízení. Po tuto dobu jsou tedy údaje o dlužníkovi a jeho minulé insolvenci, včetně výše neuhrazených pohledávek, veřejně přístupné.