ODVOLÁNÍ SOUHLASU S EVIDENCÍ V REGISTRU

17. 01. 2017

Otázka: „Chci odvolat souhlas s evidencí osobních údajů.“

Odpověď:

Dovolujeme si Vás informovat, že podle čl. II odst. 3 zákona č. 378/2015 Sb. a § 20z zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není pro zpracování osobních údajů v databázích sloužících k posouzení bonity a důvěryhodnosti, jako jsou registry sdružení SOLUS, ani pro předání osobních údajů do takových databází, potřeba souhlas subjektu údajů. Odvolání takového souhlasu je tedy nadále bezpředmětné.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení některé povinnosti při zpracovávání osobních údajů stanovené zákonem, zejména že sdružení SOLUS zpracovává osobní údaje nesprávné nebo nepřesné, máte právo se obrátit na sdružení SOLUS (www.solus.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a členskou společností, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je členská společnost povinna tuto skutečnost na Vaši žádost v registru poznamenat.

Můžete vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány. Takové Vaše prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, za případná další příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, za číslo občanského průkazu, číslo pasu, IČ fyzické osoby v případě, že podnikáte, za adresu Vašeho trvalého bydliště a Váš podpis. Pokud tyto údaje obsahovat nebude, nemusí se nám podařit ztotožnit záznamy, které se týkají Vaší osoby. Vyjádření nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru se nijak nedotýká evidence údajů v negativních registrech.

Pokud se domníváte, že jsou u Vaší osoby dány zvláštní důvody, které odůvodňují dřívější výmaz záznamu, prosím, kontaktujte nás písemně a tyto důvody co nejpodrobněji popište, případně doložte dokumenty.

(Odpověď aktualizovaná 25.5.2018)