Žádost o vygenerování unikátníhoosobního čísla SIN (SMS)

Kód SIN, který je nutný pro následnou realizaci dotazu SMS, Vám bude zaslán zpracovatelem tj. Společností pro informační databáze, a. s. (SID). Cena za zaslání unikátního osobního kódu SIN je 50 Kč. Tento formulář je určen pro žadatele s Českou státní příslušností a platným občanským průkazem.

Po obdržení platby Vás bude telefonicky kontaktovat klientský servis pro ověření zaslaných údajů.

(Doplňte všechna dřívější příjmení oddělená čárkou)
(Vyplňte jako číslice bez mezer a lomítka)
(9 číslic, dle obrázku níže)
(10 číslic, dle obrázku níže)
(1 číslice, dle obrázku níže)
(Na email budou doručeny platební údaje)
(Uveďte v zájmu úspěšného vyřízení žádosti k doplnění chybějících údajů. Vyplňte 9 číslic.)
(Bez mezer.)
Způsob platby

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby:

Žadatel tímto žádá sdružení SOLUS o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, které mu umožní kdykoliv a to i opakovaně se dotázat do společné databáze spotřebitelů (Registr FO) pomocí SMS. Žadatel získá v SMS cca do 1 minuty od zaslání objednávací SMS informace o aktuálních záznamech vedených pod jeho rodným číslem v Registru FO (návod na zaslání objednávací SMS je uveden na webu www.smsvypis.cz. SIN kód bude zaslán SMS zprávou na číslo telefonu, které uvedl žadatel do žádosti).

Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je dobrovolné. Sdružení SOLUS bude zpracovávat tyto údaje za účelem vyřízení této žádosti, poskytování SMS výpisů a uskutečňování legitimních zájmů sdružení SOLUS, zejména ochrany práv a právem chráněných zájmů sdružení SOLUS, vylepšování ochrany zpracovávaných osobních údajů a vylepšování způsobů zpřístupňování zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů a bude je uchovávat po dobu platnosti čísla SIN vydaného na základě této žádosti, a dále po dobu následujících tří let, nenastane-li skutečnost opravňující sdružení SOLUS ze zákona zpracovávat tyto údaje i po uplynutí uvedené lhůty. Žadatel bere na vědomí, že povinnost správce vůči subjektu údajů bude za správce plnit zpracovatel tj. Společnost pro informační databáze, a.s. Sdružení SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz resp. poverenec@sid.cz.

Uhrazení a zaslání kódu SIN

Úhrada objednávky může být provedena z libovolného účtu, přímým vkladem na účet nebo platbou kartou on-line.

Zaslání SIN kódu žadateli probíhá formou SMS zprávy, po uhrazení objednávky a krátkém telefonickém ověření totožnosti, na telefonní číslo, které je uvedené v žádosti. Pokud se telefonické ověření nepodaří z důvodu nezastižení žadatele, SMS se SIN kódem nebude zaslána. O nezastižení a potřebě zpětného kontaktování sdružení SOLUS bude žadatel opakovaně informován formou SMS i emailu. Následně sdružení SOLUS čeká na zpětný kontakt od žadatele, a tedy nedochází k automatickému vrácení úhrady objednávky. Pokud žadatel již nemá o službu zájem, má možnost od smlouvy odstoupit a platba, kterou objednávku uhradil mu bude vrácena na účet.

Pokud nebude možné SMS doručit na číslo uvedené v žádosti, pak bude po pěti dnech od data nedoručení, oznámeného operátorem, opakovaně odeslána druhá SMS se SIN kódem. Po případném nedoručení druhé SMS se již další SMS nezasílá a o přidělení SIN kódu je třeba znovu požádat a znovu uhradit poplatek.

Platnost nepoužitého kódu SIN

Platnost nepoužitého kódu SIN je 6 měsíců od jeho vydání. Pokud žadatel kód SIN poprvé nepoužije do 6 měsíců od jeho vydání, SIN ztrácí platnost a žadatel musí požádat o vydání nového.

Odstoupení od smlouvy

Pokud žadatel nemá nadále zájem o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přístupný níže na stránce, na adresu info@solus.cz. Sdružení SOLUS nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, žadateli vrátí platbu za kód SIN na účet, z něhož ji uhradil.
Žadatel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě, že kód SIN mu již byl odeslán, jelikož služba tímto byla s jeho předchozím výslovným souhlasem splněna.

Formulář na odstoupení od smlouvy
 

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

V případě problému s vyplněním formuláře můžete kontaktovat klientský servis sdružení SOLUS na telefonním čísle 222 368 707.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“  dojde k elektronickému odeslání Vaší žádosti sdružení SOLUS, ovšem pouze za předpokladu, že byly z Vaší strany vyplněny veškeré požadované údaje a rovněž byl potvrzen souhlas s podmínkami této služby.