Žádost o vygenerování unikátníhoosobního čísla SIN (SMS)

Kód SIN, který je nutný pro následnou realizaci dotazu SMS, Vám bude zaslán zpracovatelem tj. Společností pro informační databáze, a. s. (SID). Cena za zaslání unikátního osobního kódu SIN je 50 Kč. Tento formulář je určen pro žadatele s Českou státní příslušností a platným občanským průkazem.

Po obdržení platby Vás bude telefonicky kontaktovat klientský servis pro ověření zaslaných údajů.

(Doplňte všechna dřívější příjmení oddělená čárkou)
(Vyplňte jako číslice bez mezer a lomítka)
(9 číslic, dle obrázku níže)
(10 číslic, dle obrázku níže)
(1 číslice, dle obrázku níže)
(Na email budou doručeny platební údaje)
(Uveďte v zájmu úspěšného vyřízení žádosti k doplnění chybějících údajů. Vyplňte 9 číslic.)
(Bez mezer.)
Způsob platby

(*) Takto označené údaje jsou povinné.

Podmínky služby Elektronický „SMS výpis“

Službu Elektronický „SMS výpis“ (dále jen „Služba“) poskytuje SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 58779.

Kontaktní údaje poskytovatele služby

Klientské centrum: info@sid.cz, tel. číslo: 222 368 707

Uživatel Služby realizací objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky poskytovatele Služby pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z poskytnutí Služby. Vztahy obou stran se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, a ve svém aktuálním znění tvoří obsah smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

K uzavření smlouvy dochází vyplněním formuláře a odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“. Uživatel služby odesláním objednávky žádá sdružení SOLUS o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, které mu umožní kdykoliv, a to i opakovaně se dotázat do společné databáze spotřebitelů (Registr FO) pomocí SMS. Žadatel získá v SMS obvykle cca do 1 minuty od zaslání objednávací SMS informace o aktuálních záznamech vedených pod jeho rodným číslem v Registru FO (návod na zaslání objednávací SMS je uveden na webu www.smsvypis.cz. SIN kód bude zaslán SMS zprávou na číslo telefonu, které uvedl žadatel do žádosti, a to nejpozději do následujícího pracovního den, v případě problémů může doručení trvat maximálně 5 dní).

Prodávající po obdržení objednávky zašle na e-mail uživatele potvrzení o uzavření smlouvy odpovídající objednávce uživatele.

 

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je dobrovolné. Sdružení SOLUS bude zpracovávat tyto údaje za účelem vyřízení této žádosti, poskytování SMS výpisů a uskutečňování legitimních zájmů sdružení SOLUS, zejména ochrany práv a právem chráněných zájmů sdružení SOLUS, vylepšování ochrany zpracovávaných osobních údajů a vylepšování způsobů zpřístupňování zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů a bude je uchovávat po dobu platnosti čísla SIN vydaného na základě této žádosti, a dále po dobu následujících tří let, nenastane-li skutečnost opravňující sdružení SOLUS ze zákona zpracovávat tyto údaje i po uplynutí uvedené lhůty. Žadatel bere na vědomí, že povinnost správce vůči subjektu údajů bude za správce plnit zpracovatel tj. Společnost pro informační databáze, a.s. Sdružení SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz resp. poverenec@sid.cz.

Uživatel odpovídá za uvedení správných osobních a kontaktních údajů ve formuláři a bere na vědomí, že reklamaci z důvodu chybně uvedených vstupních údajů není možné po odeslání výpisu vyhovět.

Poskytovatel služby odpovídá uživateli za to, že poskytnutý výpis nemá vady (s výjimkou vad způsobených uživatelem, např. nesprávným zadáním údajů), tedy že odpovídá údajům vedeným v registrech. Jestliže uživatel zjistí, že výpis obsahuje nepravdivé nebo nepřesné informace, je oprávněn tuto informaci sdělit poskytovateli prostřednictvím Klientského centra a žádat o jejich opravu. Takové zjištění neopravňuje uživatele vrátit výpis zpět, ani nepůsobí vznik nároku na vrácení uhrazené ceny za výpis. V případě uplatnění práva z vadného plnění nebo jakékoli jiné stížnosti se uživatel obrátí na Klientské centrum poskytovatele.

 
Uhrazení a zaslání kódu SIN

Úhrada objednávky může být provedena z libovolného účtu, přímým vkladem na účet nebo platbou kartou on-line.

Zaslání SIN kódu žadateli probíhá formou SMS zprávy, po uhrazení objednávky a krátkém telefonickém ověření totožnosti, na telefonní číslo, které je uvedené v žádosti. Pokud se telefonické ověření nepodaří z důvodu nezastižení žadatele, SMS se SIN kódem nebude zaslána. O nezastižení a potřebě zpětného kontaktování sdružení SOLUS bude žadatel opakovaně informován formou SMS i emailu. Následně sdružení SOLUS čeká na zpětný kontakt od žadatele, a tedy nedochází k automatickému vrácení úhrady objednávky. Pokud žadatel již nemá o službu zájem, má možnost od smlouvy odstoupit a platba, kterou objednávku uhradil mu bude vrácena na účet.

Pokud nebude možné SMS doručit na číslo uvedené v žádosti, pak bude po pěti dnech od data nedoručení, oznámeného operátorem, opakovaně odeslána druhá SMS se SIN kódem. Po případném nedoručení druhé SMS se již další SMS nezasílá a o přidělení SIN kódu je třeba znovu požádat a znovu uhradit poplatek.

Službu je možné poskytnout pouze na telefonní číslo poskytnuté operátorem v ČR, SMS nelze doručit na zahraniční telefonní čísla. Pro poskytnutí Služby je nutné mít aktivované „Premium SMS“.

 
Platnost nepoužitého kódu SIN

Platnost nepoužitého kódu SIN je 6 měsíců od jeho vydání. Pokud žadatel kód SIN poprvé nepoužije do 6 měsíců od jeho vydání, SIN ztrácí platnost a žadatel musí požádat o vydání nového.

 
Odstoupení od smlouvy

Pokud žadatel nemá nadále zájem o přidělení jedinečného osobního kódu SIN, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy, jehož vzor je přístupný níže na stránce, na adresu info@solus.cz. Sdružení SOLUS nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, žadateli vrátí platbu za kód SIN na účet, z něhož ji uhradil.
Žadatel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě, že mu byl kód SIN již odeslán, jelikož služba tímto byla s jeho předchozím výslovným souhlasem splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a jeho právo odstoupit od smlouvy podle §1837 písm. l občanského zákoníku tím zaniká.

 

Formulář na odstoupení od smlouvy

Chcete-li pokračovat, zaškrtněte toto políčko.

V případě problému s vyplněním formuláře můžete kontaktovat klientský servis sdružení SOLUS na telefonním čísle 222 368 707.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost“  dojde k elektronickému odeslání Vaší žádosti sdružení SOLUS, ovšem pouze za předpokladu, že byly z Vaší strany vyplněny veškeré požadované údaje a rovněž byl potvrzen souhlas s podmínkami této služby.

Objednáním služby souhlasíte se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, čímž zaniká vaše právo odstoupit od smlouvy.

Zkontrolujte prosím výše zadané údaje, po odeslání objednávky nebude možné provést změnu.