Dlouhodobým problémem je nízká vzdělanost spotřebitelů v oblasti finančních služeb

Praha, 10. července 2006

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. uspořádali na konci června v pořadí již třetí odborný seminář s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“. Cílem odborných seminářů, které se konají pravidelně jednou za pololetí, je přispívat k průběžnému vzdělávání nejenom zástupců členů sdružení SOLUS a žadatelů o členství ve sdružení SOLUS, ale prostřednictvím diskusí a navazujících akcí přispívat ke zdravému rozvoji a vývoji trhu služeb poskytovaných spotřebitelům v České republice.

S tématem integrace dohledu nad finančním trhem v České republice seznámila přítomné hosty vrchní ředitelka a členka bankovní rady České národní banky Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. Problematice ochrany spotřebitele se ve své přednášce věnoval Ing. Vladimír Hanuš, místopředseda spotřebitelské organizace Spotřebitel.cz.

Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. představila posluchačům z nejvýznamnějších finančních institucí v České republice koncepci a základní východiska bankovního dohledu v České republice. Integrace dohledu nad finančním trhem přináší zejména lepší monitoring finančního sektoru jako celku, efektivnější dohled nad konsolidovanými finančními skupinami, jednodušší zajištění stejných podmínek pro všechny účastníky trhu, ale také jasnější odpovědnost za dohled při odstranění překrývajících se kompetencí včetně eliminace tzv. „šedých zón“, tedy oblastí dohledu, ke kterým se při roztříštěném uspořádání finančního dohledu nikdo nehlásí.

Ing. Vladimír Hanuš na semináři zdůraznil důležitost vzdělávání spotřebitelů s cílem pomoci jim zorientovat se a srovnat jednotlivé nabídky na trhu. Velmi důležitá je podle něj ochrana spotřebitelů před přijímáním závazků, které jsou nad jejich síly.

„Chceme, aby finanční instituce poskytovaly spotřebitelům dostatek informací o podstupovaných rizicích spojených s poskytovanou službou a umožnily kalkulaci takových rizik. Spotřebitel by měl být zároveň informován o možnostech pojištění rizik,“ uvedl Ing. Vladimír Hanuš. Sdružení Spotřebitel.cz poskytuje spotřebitelům poradenské služby prostřednictvím telefonické poradny a osobních poraden.

Problémem ochrany spotřebitele je podle přednášejících v České republice nízká vzdělanost spotřebitelů v oblasti řízení osobních financí a také roztříštěná právní úprava.

Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze na semináři přislíbil pomoc při vzdělávání spotřebitelů: „Sdružení SOLUS a jeho členové mají zájem na odpovědném poskytování služeb spotřebitelům. Vzdělávání spotřebitelů tak, aby sami dokázali zvážit rozumnou výši finančních závazků, které jsou schopni splácet, je v zájmu všech. Dále je také důležité, aby spotřebitelé věděli, jak se mají zachovat v situaci, kdy nemohou splácet své závazky.,“ uvedl Jan Stopka.

Tajemník sdružení SOLUS aktivně spolupracoval již na projektu „Vzděláváním proti předlužování“, které na základě grantu od NROS (v rámci programu Transition Facility, který je financován z prostředků EU) realizovalo občanské sdružení „Společnou cestou“.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz