K odpovědnému úvěrování se hlásí nové společnosti: členy sdružení SOLUS se staly Raiffeisen – Lesing a SIM PŮJČKA

Praha, 23. května 2018

Zájem o používání registrů klientských informací SOLUS roste. Odpovědné společnosti si uvědomují přínos registrů: aktuálně se do potíží s plněním svých smluvních závazků dostanou přibližně 2 % nových klientů. Odborné prověření schopnosti klienta splatit půjčku ještě před jejím poskytnutím mimo jiné vyžaduje i nový zákon o spotřebitelském úvěru.

V prvním čtvrtletí letošního roku přijalo sdružení SOLUS mezi své členy dvě nebankovní finanční instituce – společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o. a SIM PŮJČKA s.r.o.

Do činnosti SOLUS je tak aktuálně zapojeno 57 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření (13 společností), nebankovních půjček (28), telekomunikačních služeb (9), distribuce energií (4), P2P půjček (2) a v oblasti obchodu (1).

Ucelené informace z více ekonomických sektorů představují nejefektivnější zdroj informací o platební morálce klienta. Registry, které obsahují informace z více ekonomických sektorů, proto vyzdvihují díky jejich funkčnosti a efektivitě ve svých studiích opakovaně například Světová banka či OECD.

Členské společnosti sdružení SOLUS mohou díky registrům klientských informací lépe prověřit, zda je jejich budoucí klient schopen dostát všem smluvním závazkům, které přijímá. Samy se zároveň zavazují k odpovědnému přístupu ve vztazích se spotřebiteli, a to nejen formálně (podpisem Etického kodexu sdružení SOLUS), ale také prakticky (dodržování Etického kodexu je pravidelně ze strany Sdružení kontrolováno).

Za posledních 12 měsíců se pak členská základna rozšířila celkem o 6 společností – kromě dvou výše uvedených ještě o společnosti Simfina, a.s., Kontex Trade International s.r.o., NEY spořitelní družstvo a Fincapus s.r.o.

V negativním Registru fyzických osob SOLUS byl ke konci roku 2017 záznam o 635 tisících občanů, kteří mají závazky po splatnosti ve výši 50,6 miliardy korun. Používání informací z tohoto registru patří v Česku k nejefektivnějším informačním zdrojům při posuzování schopnosti spotřebitele dostát budoucím závazkům ze smlouvy.

Do Registru FO zapíše členská společnost klienta zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury), přičemž doba prodlení nesmí být kratší než 30 dní, byť zákon umožňuje zařadit dlužníka do negativního registru hned poté, co byl na svůj dluh po splatnosti upozorněn. Výše neuhrazeného závazku musí dosáhnout minimálně 500 Kč, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé nebudou do negativního registru zařazováni kvůli drobným dluhům v řádu jednotek či desítek korun.

 

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz