SOLUS aktivně přispívá ke snižování zadluženosti, lidé splácejí své dluhy v obavě, že přijdou o služby telekomunikačních operátorů

Praha, 10. října 2006

Sdružení SOLUS zaznamenalo výrazný nárůst dlužníků, kteří uhradili své závazky po splatnosti u některého ze členů Sdružení. Tato změna v chování dlužníků byla způsobena nepochybně také zahájením spolupráce Sdružení s telekomunikačními operátory.

„Díky rozšíření členské základny sdružení SOLUS o členy z nových sektorů vznikl efektivní tlak na ty spotřebitele, kteří své závazky platit nechtějí, aby je vyrovnali a vyhnuli se tak případným komplikacím při žádosti o novou službu z jiného sektoru,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS. „Jedná se o osoby, které jsou schopny splácet své závazky, ale doposud tyto závazky z různých důvodu splatit nechtěli. V databázi jsou označováni tzv. příznakem C,“ dodal Jan Stopka.

Činnost sdružení SOLUS přispívá významnou měrou ke zlepšování platební morálky a chování dlužníků. Zatímco v předchozích letech dosahoval podíl klientů s příznakem „C“ až 17 % z celkového počtu záznamů v databázi, v průběhu roku 2006 tento podíl klesl již pod 3 %. Jedná se o klienty, kteří buď dluží poslední splátku, resp. poslední finanční plnění, a dostali se do prodlení trvajícího minimálně dva měsíce od data předpokládané splatnosti poslední splátky, nebo dlužná částka na konci splácení činí minimálně 500 Kč a doba prodlení je minimálně dva měsíce.

Dalším velmi významným faktorem je skutečnost, že klient, který má opravdové problémy se splácením svých závazků vzhledem ke své aktuální finanční situaci, se tak díky sdružení SOLUS nedostane do dalších problémů.

„U daného klienta nenarůstá počet dluhů a počet věřitelů a tím je v čase pro klienta snazší, dostat se ze svých finančních problémů,“ uvedl Jan Stopka.

Za rok 2005 zaznamenalo sdružení SOLUS 19 962 nových příznaků „Z“, tedy informace o klientech, kteří uhradili své dlužné částky po splatnosti u některé ze členských společností poté, co byli zařazení do společné databáze sdružení SOLUS. V měsíčních aktualizačních dávkách tvořil podíl příznaků „Z“ 10 – 15%. Poté, co Sdružení ohlásilo spolupráci s telekomunikačními operátory, stoupl podíl příznaků „Z“ v aktualizačních dávkách na 35 – 55%. Za období od ledna do září 2006 tak celkem 62 123 klientů uhradilo své závazky po splatnosti.

„Jedná se o velmi pozitivní trend, kterým sdružení SOLUS aktivně přispívá k ochraně klientů před tím, aby se jejich finanční situace dále nezhoršovala“, dodal Jan Stopka. Klienti s příznakem „Z“ jsou v databázi uchováváni po dobu 3 let ode dne, kdy byl vyrovnán dluh po splatnosti, který byl důvodem zařazení do společné databáze Sdružení. Po uplynutí 3 let dojde k jejich automatickému vymazání z databáze.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz