Tlak na platební morálku spotřebitelů roste, nový dluh po splatnosti zapsal SOLUS ve 2. čtvrtletí 25 tisícům osob

Praha, 16. srpna 2023

Nový dluh po splatnosti zapsaly ve 2. čtvrtletí letošního roku členské společnosti sdružení SOLUS do Registru fyzických osob více než 25 tisícům občanů ČR. Je to o 10 procent více, než ve 2. čtvrtletí 2022. Přibližně polovina z těchto osob již měla v registru evidovaný dřívější dluh po splatnosti. Od začátku roku 2023 byl do Registru fyzických osob SOLUS zapsán dluh po splatnosti u 52 tisíc osob.

Přestože jsou rodinné rozpočty spotřebitelů pod tlakem inflace a počet zápisů do registru SOLUS se zvýšil, dlouhodobý SOLUS Index vykázal mírný pokles. Podíl občanů s dluhem po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS se snížil z 4,8 procenta v březnu na 4,56 procenta v červnu. Na pokles působí více faktorů. Jedním z nich je zvýšení počtu obyvatel ČR v rámci výpočtu SOLUS Indexu, které snižuje výsledný podíl občanů s dluhem po splatnosti na celkovém počtu obyvatel. Významná skupina občanů zapsaných do Registru fyzických osob SOLUS se také snaží své závazky nebo jejich část uhradit.

Údaje o dlužné částce po splatnosti mohou být v Registru fyzických osob zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl spotřebitel osvobozen, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu tří let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. Z těchto důvodů dochází k výmazu některých dluhů bez toho, aniž by byly skutečně uhrazeny v celé výši,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Zejména v důsledku změn v úvěrových a klientských portfoliích členských společností poklesl během prvního pololetí počet evidovaných občanů s dluhem po splatnosti z 423 tisíc na 408 tisíc. Dlužná částka po splatnosti evidovaná v Registru klesla během prvního pololetí minimálně, z 30,9 na 30,7 miliardy korun.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích

Pozn.: Při sestavení regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik, neboť je použito PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

V průběhu druhého čtvrtletí se do činnosti sdružení SOLUS zapojily společnosti Bydlení bez kauce s.r.o., která propojuje na portálu Flatform.cz zájemce o pronájem s majiteli bytů a zajišťuje pronájmy nemovitostí bez kauce, TEDOM a.s. (zabývá se výrobou kogeneračních jednotek, instalací fotovoltaiky a poskytováním komplexních služeb pro moderní decentrální energetiku) a rentodo s.r.o. (poskytuje pojištění a další služby nájemcům a pronajímatelům nemovitostí).


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz